Tấm cám thời nay Kể từ đó, không ai còn thấy Bụt xuất hiện lần nào trên giang hồ nữa ...

Report